Investeringslijst landbouw Economisch Herstelfonds (EHF) bekend

Nederland ontvangt uit het Economisch Herstelfonds (EHF) voor 2021 en 2022 in totaal €52,4 miljoen. Na de corona-uitbraak is dit herstelfonds vorig jaar zomer op initiatief van de Europese regeringsleiders ingesteld. De EHF dient als tegemoetkoming voor de landbouwsector en het platteland. Op 20 december 2021 zijn de eerste subsidieregelingen opengesteld.

Het budget van €52,4 miljoen uit het EHF wordt besteed aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+). Het bestaat uit 2 delen:

 • ‘Investeringsregeling Groen-economisch herstel’;
 • ‘Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel’

Investeringslijst Groen-economisch herstel

Voor elke categorie is een voorlopige lijst met investeringsmogelijkheden opgesteld.

A) precisielandbouw en smart farming; Investeringen in (datagedreven) plaats-, dier of plantspecifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening waarmee agrarische bedrijfsprocessen worden

  1. Groei en Oogsten
  2. Precisieberegening en -irrigatie
  3. Precisiebemesting
  4. Precisiegewasbescherming
  5. Variabel zaaien en poten

B) digitalisering; Investeringen in datagedreven sensorsystemen, analysesystemen zoals beslissingsondersteunende modellen

  1. Digitale voorzieningen voor weidegang
  2. Beslissingsondersteunende (software-)systemen voor de land- en tuinbouw
  3. Robotisering -duurzame bestrijding
  4. Software  ten behoeve van korte ketens
  5. Robotisering – akker- en weidevogels
  6. EC meters en monitoringssensoren

C) water, droogte of verzilting; Investeringen in een verbeterde omgang met grondwater, oppervlaktewatergebruik en met de waterhuishouding van het eigen bedrijf die bijdragen aan de verhoging van de waterkwaliteit, verbetering van de waterhuishouding, het tegengaan van verdroging en/of het tegengaan van verzilting van de bodem.

  1. Materieel  voor bewerking van percelen om kans op perceelafspoeling te reduceren
  2. Klimaatadaptieve, peilgestuurde drainage
  3. Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw,  bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt
  4. Ondergrondse waterberging en bovengrondse wateropvang (inclusief  hemelwateropvang)
  5. Stuwen
  6. Omgekeerde osmose

D) duurzame bedrijfsvoering; Investeringen in aanpassingen  aan bedrijfsgebouwen, machines, installaties en apparatuur, die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit

   1. Elektrische voertuigen of met waterstof aangedreven, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten
   2. Klimaatbestendige fruitteelt
   3. Aanpassing  klimaatverandering
   4. Mestvergistingsinstallaties met stikstofstripper
   5. Mestopslag en mestaanwending
   6. Aanpassen huisvesting en bedrijfsvoering
   7. Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt
   8. Mechanische mestscheidingsinstallatie
   9. Machines die dunne fractie van digestaat tot 70% kunnen verdampen

E) natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw; Investeringen in machines, installaties voor opslag en verwerking en opslag- en verwerkingsplaatsen waardoor optimaal gebruik kan worden  gemaakt van de natuurlijke omgeving (‘natuurlijk kapitaal’) die worden  geïntegreerd in de bedrijfs- voering  en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en waardoor negatieve effecten op water, bodem en lucht kan worden verkleind

    1. Vergistingsinstallaties
    2. Mengteelten zoals strokenteelt/pixelteelt/ agroforestry en nieuwe teelten zoals eiwitten
    3. Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste rijpaden  en mechanische onkruidbestrijding
    4. Zaaimachines  of zaaimachine- aanpassingen  voor vanggewassen en groenbemesters
    5. Verwerken enkelvoudig (gerst, tarwe, mineralenmengels) krachtvoer
    6. Machine voor het combineren van grondbewerking, spitten en/of zaaien en poten/planten
    7. Hooidrooginstallatie
    8. Verwerken en toepassen van organisch  restmateriaal
    9. Raffinage installatie voor groene agrarische stromen
    10. Niet digitale  voorzieningen voor weidegang
    11. Opslagplaatsen ten behoeve van verwerking organische materiaal  tot compost  en/of bokashi
    12. Bokashi-fermenteerinstallatie

Het EHF is een eenmalig fonds met een bijzonder karakter. Subsidieaanvragers kunnen om deze reden een subsidie van 60% ontvangen. Bij de investeringsregelingen onder POP3+/ELFPO geldt een subsidiepercentage van 40% voor vergelijkbare investeringen.

Voor jonge landbouwers geldt daarboven een top up van 15%, waarmee zij een subsidie van 75% kunnen krijgen.

Aanvragen

U kunt de subsidies bij RVO aanvragen. Dit kan van 20 december 2021, 9:00 uur tot en met 14 februari 2022, 17:00 uur.

Lees de details bij elke categorie in de Staatscourant van 17 december 2021, pagina 9, bij Bijlage 5 behorende bij artikel 4.7.2 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.