Bekendmaking POP3 subsidie voor ontwikkeling Brabantse platteland

De Provincie Noord-Brabant heeft besloten een bedrag van ruim 33 miljoen euro beschikbaar te stellen in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). De regeling wordt binnen enkele dagen gepubliceerd in het provinciaal blad. Dit betekent dat Brabantse agrariërs, maar ook waterschappen en andere partijen, begin volgend jaar opnieuw een beroep kunnen doen op subsidie. 

De openstellingen volgen op eerdere POP3-openstellingen in 2015 en 2016. Dit keer kunnen binnen vijf maatregelen (doelstellingen) projecten worden ingediend. Drie maatregelen zijn gericht op innovatie en transitie van de landbouw en agrofood. De overige twee zijn gericht op herstel- en inrichtingsmaatregelen voor water, natuur en biodiversiteit.

Maatregel Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in €
Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten 23-01-2017 08-03-2017 1,4 mln
Fysieke investeringen in innovatie Innovaties en modernisering op het landbouwbedrijf 23-01-2017 08-03-2017 4,4 mln
Samenwerking voor innovaties, in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP) 06-03-2017 12-04-2017 4,34 mln
Investeringen ter verbetering van biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 23-01-2017 08-03-2017
  • 6 mln euro voor herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit
  • 8,92 mln voor het onderdeel hydrologische maatregelen PAS
Investeringen gericht op (her)inrichting of transformatie van het watersysteem 20-02-2017 08-03-2017 7,95 mln

Innovatie en transitie

Op het gebied van kennisoverdracht, kunnen kennisaanbieders, individuele agrariërs en samenwerkingsverbanden projecten indienen die bijdragen aan modernisering en innovatie van de agrarische bedrijfsvoering.

Wat betreft de openstelling voor fysieke investeringen, is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het investeren in innovaties zoals precisielandbouwtechnologie en nieuwe bedrijfsconcepten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan systemen voor emissiebeperking (schone stallen) of mestbewerking, veevoeding of energiebesparing .

Tenslotte kunnen ook projecten waarbij aanvragers in een samenwerkingsverband werken aan het praktijkrijp maken van innovaties in de landbouw en agrofood, een beroep doen op subsidie. De kennis die voortkomt uit deze projecten wordt gedeeld in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP).

Voor alle drie de innovatiemaatregelen geldt, dat ze uitnodigen tot aanvragen die integraal bijdragen aan meerdere duurzaamheidsthema’s en het creëren van meerwaarde om de verdiencapaciteit van de agrarische sector te versterken.

Natuur en biodiversiteit

De subsidie in het kader van herstel– en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit is bedoeld voor projecten die de negatieve gevolgen van landbouw op natuur en biodiversiteit weg nemen of ecosystemen beter weerbaar maken tegen nieuwe landbouwinvloeden. Voor deze subsidie komen zowel landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten als samenwerkingsverbanden in aanmerking.

Water

Deze doelgroep geldt ook voor de openstelling gericht op water. Hier kan subsidie aangevraagd worden voor investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Projecten moeten bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals beschreven in de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, het herstel van de natuurlijke toestand van watersystemen, het duurzaam optimaliseren van de waterhuishouding (denk aan wateroverlast of juist watertekorten) of het opheffen van knelpunten voor vismigratie.

Subsidie aanvragen

Gedurende de openstelling kunt u POP3 subsidie digitaal aanvragen via de website van Stimulus Programmamanagement.

Alle POP3–openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure om kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen mogelijk te maken. Dat betekent dat volledig ingediende projecten per maatregel onderling vergeleken en gerangschikt worden, op basis van criteria zoals weergegeven in de regeling. Vervolgens worden ze op deze volgorde gehonoreerd tot het beschikbare subsidiebedrag bereikt is. Let op: alleen de binnen de tenderperiode ingediende volledige aanvragen (dus voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier en alle verplichte bijlagen) worden in behandeling genomen.

U krijgt uiterlijk 22 weken na afloop van de aanvraagperiode bericht of u subsidie ontvangt.

Maatschappelijk belang

Met POP3 benut de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om een stimulans te geven aan haar plattelandsbeleid. Het budget voor de uitvoering van dit beleid, afkomstig uit eigen middelen en middelen van de waterschappen, kan met de Europese POP3-financiering namelijk worden verdubbeld. Meer specifiek dragen de huidige openstellingen in grote mate bij aan de uitvoering van het Provinciaal Milieu en Waterplan, het provinciaal natuurbeleid ‘Brabant Uitnodigend Groen’, het Innovatieprogramma Agrofood en de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood.

Innovatie en verduurzaming van de landbouw, agrofoodsector en het platteland staan centraal. Ook het tijdig realiseren van de herstelopgave in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), met maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de provinciale doelen op het gebied van de Kaderrichtlijn Water en Biodiversiteit, is een belangrijk doel van de openstelling.

Bron: Stimulus

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.